Parishes

Evander/Secunda

Christ The King -Evander

Holy Family – Secunda

Parish Priest: Fr Marcel Kazadi

Tel: (017) 632 1835

E-mail: kazadimuka@yahoo.fr